Windows Alt Key (Alt-key) Numeric Codes - Codici per caratteri accentati

Home         Visualizza la pagina in formato base

Charts For specific languages (accented characters)
(Alt key + 3 digits is to left of accented letters; Alt key + 4 digits is to the right)

 

FRENCH

133 à (0224)
131 â (0226)
135 ç (0231)
130 é (0233)
138 è (0232)
136 ê (0234)
137 ë (0235)
140 î (0238)
139 ï (0239)
    œ (0156)
147 ô (0244)
151 ù (0249)
150 û (0251)
183 À (0192)
182 Â (0194)
128 Ç (0199)
212 È (0200)
144 É (0201)
210 Ê (0202)
211 Ë (0203)
215 Î (0206)
216 Ï (0207)
    Œ (0140)

SPANISH

160 á (0225)
130 é (0233)
161 í (0237)
164 ñ (0241)
162 ó (0243)
163 ú (0250)
129 ü (0252)
    Á (0193)
144 É (0201)
    Í (0205)
165 Ñ (0209)
    Ó (0211)
    Ú (0218)
154 Ü (0220)
168 ¿ (0191)
173 ¡ (0161)

French Continued

226 Ô (0212)
235 Ù (0217)
234 Û (0219)
174 « (0171)
175 » (0187)

ITALIAN

133 à (0224)
138 è (0232)
141 ì (0236)
149 ò (0242)
151 ù (0249)
183 À (0192)
212 È (0200)
      Ì (0204)
      Ò (0210)
      Ù (0217)

PORTUGUESE
    ã (0227)
    Ã (0195)
135 ç (0231)
128 Ç (0199)
149 ò (0242)
    Ò (0210) 
162 ó (0243)
    Ó (0211)
    õ (0245)
    Õ (0213)

Polish

GERMAN/SCANDINAVIAN

132 ä (0228)
134 å (0229)
145 æ (0230)
    ð (0240)
137 ë (0235)
148 ö (0246)
155 ø (0248)
225 ß (0223)
    þ (0254)
129 ü (0252)
152 ÿ (0255)
142 Ä (0196)

143 Å (0197)
146 Æ (0198)
    Ð (0208)
    Ë (0203)
153 Ö (0214)
157 Ø (0216)
    Þ (0222)
154 Ü (0220)
    “ (0147) 
    „ (0132) 
(German quotes)alt-codes.net


Windows Alt Key Numeric Codes

ALT Key Codes & Charts

Special ALT Characters

Home         Visualizza la pagina in formato base